Қазіргі жағдайдағы мектеп пен қосымша білім берудің өзара әрекеттесуі

Жаңа мемлекеттік білім беру стандарттарына көшу жағдайында жаппай мектепте балаларға қосымша білім берудің орны мен рөлі артып келеді. Тәрбиелік функциялардың отбасынан білім беру мекемелеріне баса назар аударуы байқалады. Сондықтан да мемлекет ұстаздық етумен қатар, болашақ ұрпақтың адамгершілік бейнесін қалыптастыру, тәрбиелеу сияқты маңызды функцияларды жүктеген қоғамның білім беру мекемелеріне күннен-күнге үлкен талаптар қояды.

Біртұтас білім беру процесі белгілі бір білім, білік және дағдыларды беруге ғана емес, сонымен қатар баланың жан-жақты дамуына, оның шығармашылық қабілеттерін, қабілеттерін және жеке қасиеттерін ашуға, сондай-ақ дараландыру мәселелерін шешуге бағытталуы керек. және баланың әлеуметтенуі, өзін-өзі анықтауы және өзін-өзі жүзеге асыруы. Адамның біліміне қойылатын бұл талаптар тек мектептегі біліммен ғана қанағаттандырыла алмайды. Қазіргі жағдайда мектеп жас ұрпаққа жаңа сапалы білім беруді шынымен қаласа, білім берудің толықтығы принципіне негізделген оның қызметінің түбегейлі басқа функционалдық моделін құруға кірісуінің өзекті қажеттілігі болып табылады. . Соңғысы орыс мектебінде алғаш рет балалардың жалпы және қосымша білімі тең, бір-бірін толықтыратын құрамдас бөліктерге айналуы мүмкін екенін білдіреді және осылайша әр баланың жеке (тек интеллектуалды емес) толыққанды дамуы үшін қажетті бірыңғай білім беру кеңістігін құруға болады. Бұл жағдайда мектеп шынымен де оқушылардың дамуындағы интеллектуалдық бейімділіктен арыла алады және олардың қоғамға табысты бейімделуіне, шығармашылық мүмкіндіктерін, қабілеттерін ашуға, бастамашылдық, ынталылық, қиялшылдық, ерекшелік сияқты тұлғалық қасиеттеріне негіз болады яғни даралыққа қатысты барлық нәрсе ол тұлға.

Бұл мақаланың мақсаты — қазіргі заманғы Қазақстанбілім беру жүйесінде қосымша білім берудің орны мен маңыздылығын көрсету.
Қосымша білім беру балаға еркін таңдауға балама береді, бұл әсіресе қазіргі уақытта сұранысқа ие қасиеттерді қалыптастыру үшін қажет. Ол балалардың практикалық және технологиялық білімдері мен дағдыларын дамытуға бағытталған. Қосымша білімнің көмегімен сіз қызығушылықтарыңызды, кейде тіпті мамандықты таңдау туралы шешім қабылдауға болады. Оның мазмұны бойынша балаларға қосымша білім беру жан-жақты. Сондықтан ол жеке тұлғаның ең алуан түрлі мүдделерін қанағаттандыруға қабілетті. Мектеп негізгі, жалпы білім береді. Ал қосымша білім беру жан-жақты тұлғаны тәрбиелеуде, оның білім алуында, ерте кәсіптік бағдар беруде қажетті буын болып табылады. Ал егер, әдетте, барлық балалар негізгі оқу жоспары мен стандартпен айқындалатын азды-көпті бірдей көлемде жалпы білім беретін болса, онда қосымша білім алуан түрлі, көп бағытты және барынша өзгермелі болып табылады.

Қосымша білім берудің құндылығы оның жалпы білім берудің вариативті компонентін күшейтуінде, оқушылардың базалық компонент – мектепте алған білімдерін іске асыруға ықпал етуінде. Қосымша білім беру өзінің табиғаты бойынша мектеп стандартын меңгеруге бағытталған пәндік бағыттылығын жалғастыратын негізгі білімнен айырмашылығы тұлғаға бағытталған. Білім берудің екі түрінің де мектеп қабырғасындағы органикалық үйлесімі ғана жеке баланың да, бүкіл білім беру мекемесінің де дамуына көмектесе алады.

Қосымша білім беру – балаға тұлға аралық және мәдениет аралық қарым-қатынаста, әлеуметтік өзара әрекеттесу дағдыларында, сондай-ақ оның тұлғалық дамуы бойынша тәжірибе алу үшін қолайлы орта.Алға қойған мақсаттарға жету жолдарының бірі – өмір салты мен мінез-құлық түрлерін қалыптастыруда жалпы құндылықтарға жүгінудің ерекше қабілетін қалыптастыру үшін бірыңғай мәдени-білім беру кеңістігін құру. Кіші жастағы оқушыларды тәрбиелеудің заманауи жүйесі қолайлы әлеуметтік-педагогикалық жағдайлар жасалған жағдайда ғана тиімді болуы мүмкін, оның ішінде шешуші факторлар білім беру жүйелерінің әлеуметтік және этникалық жағдайын ескере отырып, оқу-тәрбие процесін ізгілендіру, патриоттық мінез-құлықты ынталандыру болып табылады. және тиімді басқару. Үздіксіз білім берудің артықшылықтары келесідей:

– әртүрлі жастағы және аралас топтардағы қарым-қатынас;

– әлеуметтік маңызы бар істерді қолдану тәжірибесі;

– ізденіс-зерттеу, шығармашылық, жобалау іс-әрекеті;

ойын әдістерінің әртүрлілігі;

ұжымдық шығармашылық жұмыс.

Қосымша білім беру – балаға тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынаста, әлеуметтік өзара әрекеттесу дағдыларында, сондай-ақ оның тұлғалық дамуы бойынша тәжірибе алу үшін қолайлы орта.Төменде мектеп пен қосымша білім беру жүйесінің өзара әрекеттесу формалары келтірілген. Олар толықемес:

бірлескен ісшараларды ұйымдастыру;

бірбірінің бағдарламалық және әдістемелікматериалдарын пайдалану;

муниципалдық бағдарламалар аясындағы ісшаралар;

бірлескен ғылымипрактикалық конференцияларға, семинарларға, конкурстарға, көрмелерге қатысу;

ашық сабақтар өткізу;

білім беру салаларындағы өзара әрекеттестік, оныңжетіспеушілігі мектептегі білім беру мазмұнындаайқын көрінеді.

Интеграция процесі күрделі және оны жүзеге асыру үшін белгілі бір шарттарды бөліп көрсетуге болады:
1. Негізгі және қосымша білім беретін мұғалімдерден бір-бірінің жұмысының ерекшеліктерін білу, жұмыстың ерекшеліктерін, қиындықтары мен артықшылықтарын түсіну талап етіледі.

2. Тек олардың өзара көмегі мен бірлескен ойластырылған іс-әрекеті тұтас білім кеңістігін құруға негіз бола алады.

3. Ортақ бағдарлама мен әдістемелік кеңістіктің болуы.

4. Мектеп мұражайының қызметінде негізгі және қосымша білім беруді интеграциялау.

5 Білім беру қызметінің мазмұны оқуға міндетті болып табылатын тарих және қоғамтану пәндерінің мазмұнын қайталамау керек. Экскурсияларды әзірлеу және өткізу, мәтіндермен жұмыс және дереккөздерді талдау студенттерге табысты тәжірибе арқылы білім беру тұрғысынан өз мүмкіндіктерін бағалауға мүмкіндік береді, оң мотивацияға ықпал етеді.Осылайша, қосымша білім беру жүйесінің мекемелері мен педагогтары білім беру және ғылыми жобаларды жүзеге асыратын, студенттерге әлеуметтік тәжірибені қамтамасыз ететін, профилактикалық және түзету жұмыстарын жүргізетін, білім алушылардың жеке жетістіктерін қалыптастыратын, білім беру жүйесін кеңейтетін білім беру желілерінің маңызды құрамдас бөлігіне айналуда. білім беру процесінің жаңа формалары, жалпы білім берудің сапасы мен тиімділігін арттыру. Сонымен қатар, сыныптан тыс жұмыстардың мазмұны мен ұйымдастырылуы бойынша педагогикалық тәжірибе алмасуға жағдай жасалуда.

Мектептер мен балаларға арналған қосымша білім беру мекемелерінің өзара әрекеттесуінің барлық жағдайларында ортақ бағдарлама мен әдістемелік кеңістік құрылады және осындай өзара әрекеттесу аясында жүзеге асырылатын сыныптан тыс жұмыстардың мақсаттары балалардың негізгі білім беру бағдарламасын меңгерудің жоспарланған нәтижелеріне бағытталған. Нақты жалпы білім беру мекемесінің бастауыш жалпы білім беруі. Қосымша білім беруді орта деп қабылдау стереотипін жеңіп, оның объективті түрде баланы оқытуды, тәрбиелеуді және дамытуды біртұтас үдеріске біріктіру мүмкіндігі бар екенін түсінудің уақыты келді.

Аханаев Дидар,

Әлімбек Алтынай,

әлФараби атындағы ҚазҰУ 1-курс магистранттары;

Жанатаев Д.,

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері.